Manga LNG referenssikuva

I slutet av 2017 färdigställdes på Röyttä i Torneå Manga LNG naturgasterminalen, där huvudentreprenören var Wärtsilä Projects Oy. Tormets Oy ingick ett underentreprenörsavtal om monteringen av terminalens överföringsrör och stålkonstruktionerna för rörbroarna.

Överföringsrören består av både process- och servicerör.

Överföringsrören för flytande naturgas (LNG) från platsen där gasen överförs från fartyget till behållarna och vidare till kompressorbyggnaden där gasen förångas samt till billastningsterminalen och dess cirkulationsrör. I dessa rör har den flytande naturgasen en temperatur på -165 ...-51 °C och rören har köldisolerats med 2 eller 3 skikt av polyuretan. Överföringsrören för förångad naturgas (BOC) behövs som en del av förångningsprocessen då gasen överförs från fartyget, till behållaren och förångningsstationen. Driftstemperaturen för varm naturgas är -50...+50 °C och i dem används 1 isolerande skikt.

En viktig del av systemet utgör också Flare-facklan, till vilken man i undantagssituationer kan styra gasen och under kontrollerade former bränna den. Från alla delområden i processen finns en rörförbindelse till utblåsningslinjen i Flare för en kontrollerad förbränning.

Samtliga processrör för hantering av flytande naturgas har på grund av den låga temperaturen tillverkats av austenitiskt stål som uppfyller kraven på slagtålighet.

Gasrören har tillverkats så att de uppfyller kraven i tryckkärlsdirektivet PED 2014/68/EU, den harmoniserade standarden EN 13480 för rörledningar samt den finländska naturgasstandarden SFS-EN 15001-1.

Vidare finns i systemet servicerörledningar för både processer och faciliteter. Dessa är rör för kväve, släckningsvatten, bruksvatten och fjärrvärme, varav en del är isolerade. Totalt är gas- och servicerörledningarna över 4 kilometer långa och stålkonstruktionerna som bär upp dem väger cirka 200 ton.

I Tormets leverans ingick också monteringen av terminalens rörledningar och anordningar för släckningsvattnets pumpverk och ett underjordiskt nätverk för släckningsvatten (DN400/PEH) för hela terminalområdet inklusive 11 hydranter för släckningsvatten och 2 automatiska vattenkanoner för kritiska platser. Pumpverket har 2 dieselpumpar och 1 elmotorpump som säkerställer att vattnet räcker till vid behov.